Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất khi di chúc bị...
https://luatannam.vn/dat-dai-vn/phan-chia-di-san-thua-ke-la-quyen-su-dung-dat-khi-di-chuc-bi-tuyen-vo-hieu
2019-04-19 21:54:02 228
Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất khi di chúc bị tuyên vô hiệu. Cho tôi hỏi một số vấn đề phân chia di sản thừa kế như sau: Bố tôi có mảnh đất diện tích 500 m2 đã có sổ đỏ đứng tên bố tôi.