Di chúc hợp pháp không cần công chứng, chứng thực
https://luatduonggia.vn/di-chuc-hop-phap-khong-can-cong-chung-chung-thuc/
2019-04-17 03:00:11 134
Vì bạn không muốn hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực nên bạn có thể giúp bà lập di chúc bằng văn bản dưới các hình thức còn lại. Với hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào ...