Di chúc có cần phải công chứng không? - luatduonggia.vn
https://luatduonggia.vn/di-chuc-co-can-phai-cong-chung-khong/
2019-04-20 07:18:09 70
Di chúc như thế nào được coi là hợp pháp theo quy định của luật dân sự hiện hành? Viết di chúc thì có cần phải thực hiện công chứng không?