Di chúc miệng không hợp pháp phân chia di sản thừa kế thế nào?
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/di-chuc-mieng-khong-hop-phap-phan-chia-di-san-thua-ke-the-nao-.aspx
2019-04-20 01:30:07 116
Do đó, việc tuyên bố của ông A sẽ không có giá trị pháp lý. Do di chúc của ông A không hợp pháp nên di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Điều 651.