Bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai thì mẹ có được ...
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/bo-viet-di-chuc-de-lai-toan-bo-tai-san-cho-con-trai-thi-me-co-duoc-huong-khong-.aspx
2019-04-23 10:04:19 122
16 Tháng Bảy 2018 ... Luật sư tư vấn về trường hợp bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai thì mẹ có được hưởng theo pháp luật không? Nội dung cụ thể ...