Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
http://luatsudms.com.vn/mau-di-chuc-bng-van-ban-co-cong-chung-chung-thuc-lc148
2019-04-19 23:04:19 270
Tôi quyết định lập bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản ... cấp cho người lập di chúc … bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. ... Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; ...