Công ty TNHH là gì? Đặc điểm của công ty TNHH - Thành lập ...
https://luatsuonline.vn/cong-ty-tnhh-la-gi-dac-diem-cua-no.html
2019-04-16 10:26:15 125
Công ty TNHH (Trách nghiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.