Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
https://luatvietan.vn/quy-trinh-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.html
2019-04-20 12:12:06 166
Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm các đối tượng như sau: Thực hiện hợp đồng lao động ...