Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 57-LCT/HĐNN8
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-57-lct-hdnn8-quoc-hoi-2177-d1.html
2019-04-17 08:02:13 122
LUẬT . BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM . Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.