Luật Trẻ em: 9 điểm đáng chú ý nhất năm 2018
https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/luat-tre-em-9-diem-dang-chu-y-nhat-nam-2018-230-18194-article.html
2019-04-17 10:26:29 202
Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với nhiều nội dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LuatVietnam đã tổng hợp 09 điểm đáng chú ý của Luật Trẻ em 2018..