Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 - Luật Việt Nam
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-52-2005-qh11-quoc-hoi-18076-d1.html
2019-05-13 17:42:08 152
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 quy định nguyên tắc bảo vệ môi ... Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ... và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, ... tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.