Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bảng giá nhà ở xây dựng mới tại ...
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-22-2019-qd-ubnd-bang-gia-nha-o-xay-dung-moi-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-176690-d2.html
2020-10-02 16:15:04 37
151 eil. · Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà ở, công trình, vật ki ế n trúc xây dựng mới …