Môi trường vi mô là gì? Vai trò của môi trường vi mô trong kinh...
https://marketingai.admicro.vn/moi-truong-vi-mo-trong-kinh-doanh/
2019-04-15 08:32:18 308
Môi trường vi mô là gì? Môi trường vi mô là các yếu tố nằm bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức. Vai trò của môi trường vi mô trong kinh doanh. Môi trường vi mô ảnh hưởng đến thành công của kinh doanh.