3 điều “kỳ lạ” ở Quốc gia khởi nghiệp — Israel – Linh Le – Medium
https://medium.com/@llethingoc1/3-%C4%91i%E1%BB%81u-k%E1%BB%B3-l%E1%BA%A1-%E1%BB%9F-qu%E1%BB%91c-gia-kh%E1%BB%9Fi-nghi%E1%BB%87p-israel-70ddd8c5ce80
2019-04-15 04:40:09 122
24 Tháng Sáu 2018 ... Kế hoạch của tôi vốn là dành nguyên mùa hè ở Israel để đi tìm kiếm mô hình accelerator phù hợp cho Seed Planter, vậy nên thứ đầu tiên tôi ...