2019 với Thử thách đọc 12 cuốn sách. – Tôi Có Thể Viết – Medium
https://medium.com/@toicotheviet/2019-v%E1%BB%9Bi-th%E1%BB%AD-th%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%8Dc-12-cu%E1%BB%91n-s%C3%A1ch-378f21deae1e
2019-05-01 22:32:05 91
10 Tháng Giêng 2019 ... Sách phải gây được phần nào đó hứng thú với mình. Nếu tìm trên mạng kiểu “10 cuốn sách hay đổi đời” thì sẽ ra nhiều vô kể các kết quả.