Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm những gì?
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-duc/co-so-giao-duc-nghe-nghiep-bao-gom-nhung-gi-243247
2019-05-04 07:26:25 202
22 Tháng Năm 2018 ... Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;. b) Trường trung cấp;. c) Trường cao đẳng. Cơ sở giáo dục nghề ...