Cho thuê tài chính là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/doanh-nghiep/cho-thue-tai-chinh-la-gi-181653
2019-05-04 13:44:10 88
3 Tháng Năm 2017 ... Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên ...