Công ty cho thuê tài chính là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tien-te--ngan-hang/cong-ty-cho-thue-tai-chinh-la-gi-121321
2019-05-04 13:44:10 89
Công ty cho thuê tài chính là Tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua ...