Nợ phải trả tài chính là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tien-te--ngan-hang/no-phai-tra-tai-chinh-la-gi-286894
2019-05-04 21:32:02 74
15 Tháng Ba 2019 ... Nợ phải trả tài chính là gì theo quy định mới nhất sẽ áp dụng vào năm ... (ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị ...