Cơ quan tài chính là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/co-quan-tai-chinh-la-gi-129157
2019-05-04 14:50:13 88
Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, ... Cơ quan tài chính bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ...