Chủ quyền quốc gia là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/chu-quyen-quoc-gia-la-gi-121191
2019-04-14 21:28:19 285
Chủ quyền quốc gia là Quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời khỏi quốc gia. Chủ quyền quốc gia bao gồm nhiều nội ...