Lãnh thổ quốc gia là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/lanh-tho-quoc-gia-la-gi-123053
2019-04-14 21:28:19 284
Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia. Về mặt địa lí và pháp lí lãnh thổ quốc gia gồm có ...