Tiêu chuẩn nhà khoa học đầu ngành đối với cá nhân hoạt động ...
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/lao-dong--tien-luong/tieu-chuan-nha-khoa-hoc-dau-nganh-doi-voi-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-179785
2019-04-17 06:32:07 115
15 Tháng 4 2017 ... Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn gì để được xem xét là nhà khoa học đầu nghành?Xin chào Ban biên tập Thư ...