THUẬT NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN: HỆ TIM MẠCH – Nguyen Phuoc Vinh...
https://nguyenphuocvinhco.com/2012/11/03/thuat-ngu-y-hoc-tieng-anh-co-ban-he-tim-mach/
2019-04-17 15:48:04 212
THUẬT NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN: HỆ TIM MẠCH BASIC ENGLISH MEDICAl TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM Nguyễn Phước Vĩnh Cố Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng 1. Khoa và bác sĩ chuyên khoa tim mạch Department of Cardiology: Khoa tim Cardiologist: bác sĩ tim A cardiac/heart specialist ...