Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia - Báo Nhân Dân ...
http://nhandan.com.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/32096002-phat-huy-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia.html
2019-04-21 14:52:22 179
17 Tháng 2 2017 ... Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia ... 15 chương trình khoa học và công nghệ (KH và CN) trọng điểm cấp nhà ... hơn, giúp các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu hơn là việc phải đi giải trình việc thu, chi.