Ðổi mới quản lý và kinh doanh khách sạn trong cách mạng công ...
http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/36684302-%C3%B0oi-moi-quan-ly-va-kinh-doanh-khach-san-trong-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html
2019-04-22 21:08:10 79
12 Tháng Sáu 2018 ... Những tác động bước đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự ... Các khách sạn từng bước đổi mới, ứng dụng công nghệ cao trong ...