Khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe theo quy định là gì ...
http://nhanhauclinic.com.vn/kham-suc-khoe-dinh-ky-va-phan-loai-suc-khoe-theo-quy-dinh-la-gi/
2019-04-13 04:50:15 275
13 Tháng Mười 2016 ... Phòng khám Nhân Hậu thực hiện các gói khám sức khỏe định kỳ từ gói khám tiêu ... Lọai II: Chỉ cần có 1 chỉ số thấp nhất ở loại II, xếp loại khỏe.