tài chính doanh nghiệp căn bản ( lý thuyết bài tập bài giải ), nhà ...
http://nhasachkimdung.com/vn/tai-chinh-doanh-nghiep-can-ban-ly-thuyet-bai-tap-bai-giai--s.html
2019-05-05 03:52:03 72
Từ đó đến nay, những khái niệm quản trị và lý thuyết tài chính công ty từng bước được học tập và ... Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp