NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 244. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ ...
https://niceaccounting.com/HTTK/2/244.html
2019-04-15 09:34:19 270
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Bên Nợ: - Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ...