NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 241. Xây dựng cơ bản dở dang.
https://niceaccounting.com/HTTK/2/241.html
2019-04-15 10:10:20 148
Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và ở mỗi hạng mục công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu ...