ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý và đào
http://noip.gov.vn/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContentNews/B01E46A1D9681BAD4725822B0032A7CD?OpenDocument
2019-04-29 23:38:06 106
4 Tháng 2 2018 ... Tới dự và chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào ...