Machine Learning và Real-Time Bidding – Ông Xuân Hồng
https://ongxuanhong.wordpress.com/2016/03/11/machine-learning-va-real-time-bidding/
2019-04-27 16:42:32 68
RTB mang lại lợi ích gì cho ... (slot/spot) quảng cáo. ... câu hỏi cơ bản của những nhà quảng cáo đó là “Nên đăng quảng cáo ...