NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN TRONG TT 200 | KẾ TOÁN
http://paccvn.blogspot.com/2016/04/ngan-han-va-dai-han-trong-tt-200.html
2019-04-25 09:32:17 207
5 Tháng 4 2016 ... Tài khoản 244 “Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược” (trước đây là Ký quỹ, ... Tài khoản 341 “Vay và nợ thuê tài chính” (trước đây là Vay dài hạn).