Quản Trị Tài Chính Dành cho Lãnh đạo Nguyễn Công Hiệp ... - Peo.vn
https://peo.vn/khoa-hoc/quan-tri-tai-chinh-danh-cho-lanh-dao-78
2019-04-15 15:14:39 170
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: - Hiểu rõ tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp là gì. - Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ...