Kỹ Thuật Xây Dựng Thang Bảng Lương Trong Doanh Nghiệp
https://phanmemhrm.com/tien-luong/ky-thuat-xay-dung-thang-bang-luong-trong-doanh-nghiep/
2019-05-07 14:38:17 102
Có nhiều doanh nghiệp hiện nay không xây dựng thang lương mà trả theo thỏa thuận ... Thiết kế các nhóm/ngạch lương thực chất là đánh giá và xếp hạng các “giá trị ... Sau đó, áp dụng phương pháp chấm điểm yếu tố (ví dụ Point Factor) để ...