Vietnamese Phrases | POLYMATH.ORG
http://polymath.org/vietnamese_phrases_list.php
2019-04-20 02:28:06 105
Have a good trip: Đi chơi vui vẻ nhé ... Bạn có nói tiếng Anh không? ... I'm trying to learn Maltese: Tôi đang cố gắng học tiếng Malta ... Chúc giáng sinh vui vẻ!