Chức năng nhiệm vụ - Phòng tài chính kế toán - Đại học ...
https://ptckt.iuh.edu.vn/[email protected]
2020-07-19 00:55:07 84
- Định kỳ hàng quý, Phòng Tài chính - Kế toán cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu - chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của nhà trường.