Tài chính của các hộ gia đình và dân cư | Quantri.vn
http://quantri.vn/dict/details/8879-tai-chinh-cua-cac-ho-gia-dinh-va-dan-cu
2019-05-04 22:02:08 128
Nguồn hình thành từ thu nhập do lao động của từng cá nhân, hộ gia đình, từ kế ... dùng và tích luỹ của từng gia đình (thông qua đầu tư vào hoạt động tài chính).