Môi trường Marketing là gì? | Quantri.vn
http://quantri.vn/dict/details/9508-moi-truong-marketing-la-gi
2019-04-15 08:48:15 205
Môi trường Marketing là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp.