Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài - Môi trường vĩ mô ...
http://quantri.vn/dict/details/7961-phan-tich-cac-yeu-to-moi-truong-ben-ngoai---moi-truong-vi-mo
2019-04-25 15:48:12 238
Sự tác động của các yếu tố của môi trường này có tính chất trực tiếp và năng động ... Có rất nhiều các yếu tố của môi trường vĩ mô nhưng có thể nói các yếu tố ...