Môi trường quốc tế | Quantri.vn
http://quantri.vn/dict/details/54-moi-truong-quoc-te
2019-04-26 03:06:12 135
Môi trường kinh doanh quốc tế là tổng thể các yếu tố môi trường thành phần như môi trường pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, tài chính… những yếu tố này ...