Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế | Quantri.vn
http://quantri.vn/dict/details/9400-cac-yeu-to-anh-huong-den-moi-truong-kinh-doanh-quoc-te
2019-04-25 20:06:12 224
Môi trường luật pháp. Một trong những bộ phận của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hệ thống luật pháp.