Xây dựng hệ thống lương - Quản trị nhân sự online
http://quantrinhansu-online.com/xay-dung-thang-bang-luong-2/
2019-05-07 14:38:17 110
Slide trình bày trong buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P ... SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG; GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG; Mẫu bảng hệ số .... (nhất là các công ty nước ngoài) đó chính là trả lương theo phương pháp 3Ps : ... trong việc phát triển bản thân, nâng cao trình độ để thăng tiến lên vị trí cao hơn ...