Quản trị nhân sự online
http://quantrinhansu-online.com/
2019-04-28 21:18:06 159
Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công tính lương, quản lý hồ sơ, giải quyết tranh chấp nhỏ .