Project Management Professional - PMP | Trung tâm Công nghệ và ...
https://robusta.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/pmi/project-management-professional-pmp
2019-04-29 06:20:06 108
Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK® phiên bản thứ 6 ... Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:.