HBC : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | Tin tức và dữ ...
http://s.cafef.vn/hose/HBC-cong-ty-co-phan-tap-doan-xay-dung-hoa-binh.chn
2019-04-16 11:20:23 161
Tiền thân của Hòa Bình là văn phòng xây dựng Hòa Bình thuộc Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp thành lập từ năm 1987. Ngày 01/12/2000 trên cơ ...