VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp ...
http://s.cafef.vn/hose/VIS-cong-ty-co-phan-thep-viet-y.chn
2019-04-16 00:08:12 224
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Toshimasa Zako, Tổng Giám đốc: Ông ...