PHR : Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | Tin tức và dữ liệu ...
http://s.cafef.vn/hose/PHR-cong-ty-co-phan-cao-su-phuoc-hoa.chn
2019-05-04 13:32:18 90
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã: PHR). Nhóm ngành: Cao su tự nhiên, Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Phi Hùng, Tổng Giám đốc: ...