VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Thông tin công ty | CafeF.vn
http://s.cafef.vn/hose/VIS/thong-tin-chung.chn
2019-05-05 18:08:02 105
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Hiroshi Kunimaru, Tổng Giám đốc: Ông ...