Thép Việt Ý lấy ý kiến cổ đông về việc cho phép Kyoei Steel ... - CafeF
http://s.cafef.vn/VIS-297350/thep-viet-y-lay-y-kien-co-dong-ve-viec-cho-phep-kyoei-steel-mua-them-tu-10-co-phan-tro-len.chn
2019-05-05 18:08:02 97
21 Tháng Ba 2019 ... Hiện Kyoei Steel đang là công ty mẹ sở hữu 73,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thép Việt Ý.